Presto Sp. z o.o.

Bielkówko, ul. Gregorkiewicza 1
83-050 Kolbudy

adres do korespondencji:
ul. Wodnika 50
80-299 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000063411, NIP 584-24-45-627
REGON 192618780

Zarząd: Waldemar Landowski - Prezes Zarządu

Kapitał Zakładowy 345 000 zł

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym firmy Presto Sp. z o.o. są przeznaczone wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystywane tylko między przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją, obrotem detalicznym i hurtowym napojami alkoholowymi i przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.